اکنون که در حال نگارش این نوشته هستم اذان صبح را گفته اند و همچنان با دغدغه و افکار کارآفرینی برای کشف راه حل ها و استراتژی ها و ایده های تازه علیه معضلات و مشکلات و مصائب انبوه اجتماعی درگیرم و می نویسم.

منتظر مقالات شگفت انگیز در همین صفحه باشید...

یاحق